ERÚ (Energetický regulační úřad) v současné době řeší podání zákazníků různých obchodníků s elektřinou a plynem ohledně oznámení zvýšení cen elektřiny či plynu. Každé smluvní podmínky u jednotlivého zákazníka mohou být individuální, standardně se liší u jednotlivých produktů. V tomto případě je třeba prostudovat si jak samotnou smlouvu s dodavatelem, tak všeobecné obchodní podmínky, případně další smluvní podmínky (např. uvedené v ceníku).

Pokud jde o zvýšení ceny, je třeba odlišovat, kdy máte ve smlouvě cenu sjednánu garantovanou pro určité období (cena fixní). Takový závazek musí dodavatel dodržet a není oprávněn jednostranně cenu zvýšit. Tím nemusí být vyloučeno, aby dodavatel smlouvu vypověděl či od ní odstoupil, takovou možnost však musí mít sjednanou ve smlouvě či v obchodních podmínkách.

Pokud není ujednána fixní cena pro určité období, je dodavatel oprávněn zvýšit cenu, pokud si takové právo sjednal ve smlouvě v době, kdy ji uzavíral. Zvýšení musí být zákazníkovi oznámeno spolu s poučením o možnosti odstoupení. Pokud v případě negarantované ceny obchodník oznámí zvýšení, má zákazník právo odstoupit od smlouvy. Je-li zvýšení oznámeno nejméně třicátý den před zvýšením, je možno doručit odstoupení nejpozději desátý den přede dnem účinnosti změn.

Problém může být v případě, že nemáte sjednánu pevnou cenu za dodávku, ale způsob určení ceny v závislosti na pohybu cen komodity na burze. V takovém případě se o zvýšení ceny nejedná (zákazník souhlasil s výkyvy ceny a vzal na sebe riziko pohybu cen) a zvýšení zálohy nemusí předcházet vyúčtování nebo oznámení o zvýšení ceny dodávky či záloh.

Zdroj ERU